top of page

Servicevoorwaarden

(1) Deze website (de "Site") en/of de Services, inclusief alle bijbehorende mobiele applicaties (gezamenlijk de "Services") zijn eigendom van en worden beheerd door [vul bedrijfsnaam en rechtsvorm in] (hierna ook: "wij" , "ons" en "onze"). Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) beschrijven de algemene voorwaarden waaronder bezoekers of gebruikers (gezamenlijk: “Gebruikers” of “u”) de Site en/of de Diensten kunnen bezoeken en/of gebruiken.

(2) Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden en gaat u er bindend mee akkoord. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden, ga dan niet naar de site of gebruik de services niet. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Site bezoekt of de Diensten gebruikt. Deze voorwaarden vertellen u wie we zijn, hoe u de Services gebruikt en wat u moet doen als u problemen ondervindt.

 

(3) U verklaart dat u meerderjarig bent en de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid hebt om een bindende overeenkomst aan te gaan op basis van deze Voorwaarden en om de Diensten te gebruiken. Als je minderjarig bent, mag je de Diensten alleen gebruiken met toestemming van je ouders of wettelijke voogden.

Toegestaan gebruik

(1) Onze diensten worden u ter informatie ter beschikking gesteld en alleen voor privé, niet-commercieel gebruik. Wanneer u onze Services gebruikt, moet u deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten naleven.

(2) Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden, mag u: (i) onze Services niet gebruiken op een onwettige of frauduleuze manier (inclusief om de rechten van een derde partij te schenden) of voor enig doel om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen of andere gebruikers te imiteren spenderen; (ii) onze kennisgevingen over auteursrecht, handelsmerken of andere eigendomsrechten wijzigen of gebruiken of de beveiligingsgerelateerde functies van onze Services verstoren; (iii) onze Services op enigerlei wijze gebruiken om inhoud te manipuleren of te vervormen of de integriteit en nauwkeurigheid van inhoud te ondermijnen, of enige actie te ondernemen om enig onderdeel van onze Services te verstoren, beschadigen of verstoren; (iv) onze Services gebruiken voor het verzenden, ontvangen, uploaden/posten en downloaden van materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen; (v) onze Services gebruiken om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal te leveren of de levering ervan te vergemakkelijken; (vi) onze Services gebruiken om gegevens te verzenden of gegevens naar onze Services te uploaden die een virus, Trojaans paard, worm, tijdbom, toetsaanslaglogger, spyware, adware of enig ander schadelijk programma of vergelijkbare computercode bevatten die de werking zou kunnen beschadigen van computersoftware of -hardware (vii) een robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces gebruiken om onze website of andere webpagina's of de inhoud van onze Services te controleren of te kopiëren, of netwerkbewakingssoftware te gebruiken om de architectuur te ontdekken van onze Services, of gebruiksgegevens uit onze services halen; (viii) gedrag vertonen dat andere gebruikers beperkt of verhindert om onze Services te gebruiken; of (ix) onze Services gebruikt voor commerciële doeleinden of in verband met commerciële activiteiten die worden uitgevoerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U stemt ermee in om volledig met ons samen te werken in ons onderzoek naar activiteiten die deze Voorwaarden, zogenaamd of in feite, schenden.

Intellectuele eigendomsrechten

(1) Onze Diensten en gerelateerde inhoud (en alle afgeleide werken of verbeteringen daarvan), inclusief maar niet beperkt tot alle tekst, illustraties, bestanden, afbeeldingen, software, scripts, grafische afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, informatie, inhoud, materialen, producten, diensten, URL's, technologie, documentatie, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en handelsstijl en interactieve functies en alle intellectuele eigendomsrechten daarop zijn ofwel eigendom van of in licentie gegeven door ons (gezamenlijk "onze intellectuele eigendomsrechten") en geen van de bewoordingen in deze voorwaarden verleent u rechten met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald of zoals vereist door dwingend recht voor het gebruik van de Services, verkrijgt u geen recht, titel of belang in of op onze intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

(2) Als de Diensten de levering van digitale inhoud, zoals muziek of video, inhouden, verkrijgt u de rechten zoals uiteengezet met betrekking tot dergelijke inhoud op de Site.

Gebruikersinhoud

(1) U kunt tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, geluiden, muziekwerken, auteursrechtelijk beschermde werken, audiobestanden, lettertypen, logo's, handelsmerken, illustraties, composities, applicaties, opmerkingen, informatie uploaden en ander geschikt materiaal plaatsen (gezamenlijk, "Gebruikersinhoud").

(2) Door het weergeven of publiceren ("posten") van Gebruikersinhoud op of via de Diensten, verleent u ons hierbij een niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije, wereldwijde, beperkte licentie om te gebruiken, te wijzigen, te verwijderen, aan te vullen , openbare uitvoering, openbare weergave en reproductie van dergelijke Gebruikersinhoud als onderdeel van de Services door sommige of alle Services in de juiste media-indelingen te distribueren via de mediakanalen die we ondersteunen, behalve die Gebruikersinhoud die niet openbaar is gedeeld (" privé"), die niet buiten de Services mag worden verspreid.

(3) U verklaart en garandeert dat: (i) de Gebruikersinhoud die u uploadt of beschikbaar stelt via de Diensten uw eigendom is of dat u anderszins het recht hebt om de in deze Sectie beschreven licentie te verlenen, (ii) de Plaatsing en het gebruik van uw Gebruikersinhoud op of via de Services zal geen inbreuk maken op enig privacyrecht, publiciteitsrecht, auteursrecht, contractrecht, intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon, en (iii) het plaatsen van uw Gebruikersinhoud op de Services zal geen contract tussen u schenden en enige derde partij schendt.

(4) Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd of anderszins is gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door de volgende informatie te verstrekken (onze contactgegevens hiervoor vindt u in het laatste gedeelte van deze voorwaarden):

(i) de contactgegevens van de persoon die gemachtigd is om namens de auteursrechthebbende op te treden;

(ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

(iii) een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen de materiële vondst te verwijderen (inclusief URL-adres );

(iv) een verklaring dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
(v) een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van enig auteursrecht waarvan wordt beweerd dat het is geschonden.

(5) We behouden ons het recht voor om de persoon of entiteit die de inbreuk heeft gemeld op de hoogte te stellen van een tegenmelding en alle daarin opgenomen details te verstrekken.

Beperking van aansprakelijkheid

(1) Wij zijn alleen aansprakelijk in geval van opzet, grove nalatigheid, nalatig letsel aan leven, lichaam, gezondheid of licht nalatige schending van een wezenlijke contractuele verplichting, en alleen in het geval van betaalde diensten. Een “Materiële Contractuele Verplichting” betekent een verplichting waarvan de nakoming een fundamentele voorwaarde is voor de goede uitvoering van de Overeenkomst en waarop u normaal gesproken vertrouwt en waarop u redelijkerwijs kunt vertrouwen. Onze aansprakelijkheid voor licht nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting is beperkt tot het bedrag van een gebruikelijke en voorzienbare schade voor dit type contract.

(2) De bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op onze contractuele (inclusief aansprakelijkheid voor nutteloze kosten) en niet-contractuele aansprakelijkheid (inclusief aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad) evenals aansprakelijkheid uit transacties voorafgaand aan het sluiten van een contract (culpa in contrahendo). Ze zijn ook van toepassing ten gunste van onze directeuren, uitvoerende werknemers of andere wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten.

Toepasselijk recht:

(1) Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de [Bondsrepubliek Duitsland] (zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen) en zullen dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

(2) De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat toegankelijk is via: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn om consumentengeschillen op te lossen via instanties voor alternatieve geschillenbeslechting.

bottom of page